꧁❀nTkDh❀꧂title_temp

นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

ประกาศชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ฉบับที่ 1/2554
เรื่อง การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าว และภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ตามที่ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่ออนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่มีเงื่อนไขต้องทำเป็น RSS Feed หรือ Embed แบบ Frame ตามความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ ข้อเท็จจริงปรากฎแล้วว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเว็บไซต์จำนวนหนึ่ง ทั้งที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ และไม่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงฯ และจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงด้วยวิธีการต่างๆ โดยสมาชิกชมรมได้มีหนังสือตักเตือนไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับตอบสนองไปในทางที่สร้างสรรค์

ดังนั้น คณะกรรมการชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้


1.ให้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ใช้ข่าวและภาพข่าวจากเว็บไซต์ในสังกัดสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ได้มีการลงนามไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
2.ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอประกาศยืนยันว่า เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎและรวบรวมอยู่บนเว็บไซต์ของสมาชิกชมรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์
3.หากเว็บไซต์ใด ประสงค์ที่จะนำข้อมูลข่าวสารของสมาชิกชมรมไปใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์ของตน จะต้องดำเนินการด้วยวิธีใช้ RSS Feed เท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ชมรมกำหนด
4.หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาที่ผลิตขึ้นโดยเว็บไซต์ของสมาชิกชมรม สมาชิกแต่ละรายจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดอย่างถึงที่สุด

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ขอยืนยันว่า ชมรมฯ ไม่มีเจตนาปิดกั้นการนำเนื้อหาที่ผลิตโดยเว็บไซต์ของสมาชิกไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย แต่ไม่สนับสนุนการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า อันเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมาย

ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
10 กุมภาพันธ์ 2554

นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ และการใช้บริการ RSS

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เป็นสมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (Society for Online News Providers (SONP)) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นเจ้าของของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นโยบายของ SONP กำหนดไว้ว่า RSS เป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้เว็บไซต์อื่นสามารถรับข่าวจากผู้ผลิตข่าวออนไลน์ได้

เพื่อให้ความเป็นธรรมในการใช้ข่าวของโพสต์ทูเดย์ บริษัทฯ ได้นำบริการ RSS มาใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผู้เผยแพร่เว็บไซต์ เว็บมาสเตอร์ เจ้าของเว็บไซต์ หรือบุคคลใดก็ตามอาจใช้บริการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวของโพสต์ทูเดย์ซ้ำบนเว็บไซต์ของตนได้ ข่าวที่ให้บริการ RSS นั้น จะประกอบด้วย หัวข้อข่าว โปรยข่าว และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับข่าวที่ปรากฏบนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เฉพาะบริการ RSS ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเท่านั้นที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ ข่าวที่ให้บริการ RSS นั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการอื่นใดได้ สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้บริการ RSS ของบริษัทฯ กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บการให้บริการ RSS

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผู้ใช้บริการจะเข้าใจว่า เมื่อบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้ข่าวของโพสต์ทูเดย์อย่างเป็นธรรมแล้ว การเผยแพร่ข่าวซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกินกว่าการใช้อย่างเป็นธรรมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความเป็นอยู่ของพนักงานของบริษัทฯ

ผู้ใช้บริการสามารถอ้างอิงหรืออ้างถึงข่าวของโพสต์ทูเดย์โดยการแสดงหัวข้อข่าวที่มีลิงค์กลับไปสู่หน้าแหล่งที่มาของข่าวบนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

โปรดทราบว่า

  1. บริษัทฯ อนุญาตให้เผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ซ้ำ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อข่าว โปรยข่าว และ URL ลิงค์กลับสู่ต้นฉบับข่าวที่ปรากฏบนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เฉพาะข่าวที่ให้บริการ RSS เท่านั้น โดยไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้
  2. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ Feed ภาพข่าวต่างประเทศหรือภาพข่าวใดๆที่มาจากสำนักข่าว AP, AFP, และ REUTERS หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการนำข่าวที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทั้งหมด
  3. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิในการนำข่าวที่ได้รับอนุญาตนี้ไปทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง เรียบเรียงใหม่ หรือไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีการใดอันทำให้ผิดไปจากต้นฉบับที่ได้รับจากบริษัทฯ หากบุคคลใดหรือนิติบุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ตีพิมพ์ เผยแพร่ แจกจ่าย เช่า ให้เช่า เรียบเรียงใหม่ หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ข่าว บทความ ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพวาด เสียง โลโก้ ไอคอน ซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร รหัสคอมพิวเตอร์ (sources code) ความรู้ความชำนาญ (know-how) และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของบริการ RSS เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อื่นใดไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ ล่วงหน้า บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติไว้โดยทันที
  4. ผู้ใช้บริการ RSS ยอมรับว่าในทางปฏิบัติตามปกติของธุรกิจหนังสือพิมพ์ ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ และบริษัทฯ ไม่รับประกันการลำดับความ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และ/หรือความเชื่อถือได้ของข่าวที่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงบนเว็บไซต์หรือบริการ RSS ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่รับประกันและรับรองว่าข่าวที่อนุญาตให้ทำซ้ำและการใช้บริการ RSS ที่จัดให้จะเหมาะสมในทางการค้า และเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ไม่ละเมิด มีคุณภาพเป็นที่พอใจ ไม่หยุดชะงักหรือปราศจากความผิดพลาด ไม่มีจุดบกพร่อง หรือความชำรุดบกพร่องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือบริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ให้ข่าว ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการ RSS โดยปราศจากการรับรองและรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น

{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
{joker game}| {lucabetasia}|